آزمایشگاه‌های گروه فیتوشیمی

  • 1- آزمایشگاه اسپکترومتری جرمی

  • 2- آزمایشگاه سنتز ترکیبات طبیعی

  • 3- آزمایشگاه جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات طبیعی

  • 4- آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و تعیین پیکربندی مواد اولیه دارویی

  • 5- آزمایشگاه کنترل کیفیت گیاهان و مواد اولیه دارویی

پیوندها:
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی
آزمایشگاه‌های گروه کشاورزی
آزمایشگاه‌های گروه شیمی دارویی
آزمایشگاه‌های گروه بیولوژی