اتنوبوتانی

در این بخش ماهانه با یکی از گیاهان دارویی که کاربرد اتنوبوتانیکی (مردم‌ گیاه‌شناسی) در فرهنگ ایران دارند، آشنا می‌شوید.

۱. گیاه انغوزه (Ferula assa-foetida) یا انگدان

تاریخ انتشار: اول مرداد ۱۴۰۱
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

۴. گیاه پنیرک (Malva sylvesrtis) یا نان‌کلاغ

تاریخ انتشار: اول آبان ۱۴۰۱
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

۵. گیاه اوکالیپتوس (Eucalyptus globulus)
تاریخ انتشار: اول آذر ۱۴۰۱

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

6. گیاه بابونه (Matricaria Chamomilla)

تاریخ انتشار: اول دی ۱۴۰۱
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

۷. گیاه باریجه (Ferula gummosa) یا قاسنی

تاریخ انتشار: اول بهمن ۱۴۰۱
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image