کتب و تالیفات

Responsive Image

قارچ‌کش‌ها؛ تاریخچه چگونگی‌های تاثیر، مقاومت و کاربرد در گیاه‌پزشکی


نویسندگان: دکتر فرزانه و دکتر شریفی تهرانی
انتشارات دانشگاه تهران
Responsive Image

کاربرد شبیه‌سازی مولکولی در طراحی دارو


​​​​​​​نویسندگان: دکتر نژادابراهیمی، اسمری و تمدن
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
Responsive Image


​​گیاهان دارویی مورد استفاده در طب سنتی ایران

نویسندگان: دکتر نجفی، دکتر کنعانی، پروفسور شولتز، دکتر امامی، دکتر آیتی، دکتر نیکوسخن، دکتر ممتاز، دکتر بهرام‌ سلطانی، دکتر عبدالغفاری، دکتر رحیمی، دکتر تقی‌پور، دکتر هاشمی امیرآبادی، دکتر بقراطی، دکتر اکابری، دکتر نایب‌زاده، دکتر اعتمادپور، دکتر بدر، دکتر کریمی، دکتر زیبایی، دکتر بحرآرا، دکتر آزاد، دکتر عسکری، دکتر حاجی‌زاده، دکتر تن‌ساز، دکتر نامور جهرمی، دکتر عسکری، دکتر مصلح، دکتر محقق‌زاده، دکتر زارعی، دکتر غضنفری، دکتر جراحی و دکتر برهانی
انتشارات CABI