دستورالعمل بهره‌برداری آزمايشگاه‌های پژوهشکده

دستورالعمل‌ عمومی بهره‌برداری از تجهیزات آزمایشگاهی پژوهشکده، جهت اطلاع اعضای هیات‌علمی و دانشجویان گرامی در ذیل آمده است:
دستورالعمل ایمنی کار در آزمایشگاه‌های پژوهشکده گیاهان و مواداولیه دارویی
سمپلر آزمایشگاه میکروبیولوژی (SOP-Sampler)
پیوندها:
آزمایشگاه اسپکترومتری: 29904070
آزمایشگاه مهندسی شیمی: 29904044
آزمایشگاه میکروبیولوژی: 29904062
آزمایشگاه کشاورزی: 29904055
آزمایشگاه فیتوشیمی: 29904048