مدیر گروه‌های آموزشی

دکتر علی سنبلی
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مدیر گروه بیولوژی

29904045
a-sonboli [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مسعود رحیمی
استادیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مدیر گروه فیتوشیمی

29904047
ma_rahimi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر محسن فرزانه
دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

مدیر گروه کشاورزی

29904068
 m_farzaneh [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت