معاونان

دکتر علی سنبلی
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29904045
a-sonboli [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
دکتر مهدی مرید فریمانی 
دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

معاون پژوهشی

29904043
m_moridi [at] sbu.ac.ir
رزومه