رئیس پژوهشکده

دکتر علیرضا قاسم‌پور
استاد پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

رئیس پژوهشکده

22431783
a-ghassempour [at] sbu.ac.ir
رزومه
وب‌سایت
سوابق اجرایی:
  • رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس کارگروه جذب امور هیات‌علمی 1400 ← تا زمان حال
  • رئیس پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 1396 ← 1400
  • عضو هیات تحریریه در بخش شیمی تجریه نشریه شیمی ایران 1396 ← تا زمان حال
  • رئیس پژوهشکده 1394 ← 1396
  • سرپرست پژوهشکده 1391 ← 1394
  • مدیر گروه فیتوشیمی 1386 ← 1390