اعضاء پژوهشکده


بخش هیأت علمی
گروه فیتوشیمی

دکتر علی‌رضا قاسم‌پور
دکتر پیمان صالحی
دکتر صمد نژادابراهیمی
دکتر مهدی مریدی فریمانی
دکتر حسن رضادوست


گروه مهندسی شیمی
دکتر حسن رفعتی
دکتر مسعود رحیمی


گروه کشاورزی
دکتر محمدحسین میرجلیلی
دکتر جواد هادیان
دکتر فرزاد نجفی
دکتر محسن فرزانه
دکتر حسن اسماعیلی
دکتر قاسم اقلیما


گروه بیولوژی
دکتر علی سنبلی
دکتر آتوسا علی‌احمدی
دکتر حسین بهبودی


بخش اداری
خانم مریم طالبی
خانم  زهرا نظری
خانم آزاده یعقوبیان

بخش کارشناسی
آقای حمید احدی
خانم فرزانه زندی
آقای صمدی‌پور
آقای محمدرضا کنعانی
خانم شیرین گودرزی
خانم مریم محمدیان امیری

بخش خدمات
آقای علیرضا پوررضاقلی
آقای محمد فتحی
آقای درگاهی
آقای پورغلام