معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشکده در حال حاضر تحت مدیریت آقای دکتر محمدحسین میرجلیلی دانشیار گروه کشاورزی پژوهشکده  و خانم زهرا نظری به‌عنوان کارشناس مسئول آموزش اداره می‌شود.

راه ارتباط با اعضاء معاونت آموزشی:
آقای دکتر میرجلیلی (m-mirjalili@sbu.ac.ir) به شماره تلفن 29904046 021

خانم نظری (Znazari20002000@gmail.com) به شماره تلفن 29904041 021

برنامه‌های آموزشی

تقويم آموزشی نیم‌سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۶.PDF

 
فرم‌های مورد نیاز
۱. فرم‌های آموزشی
۱-۱ . دکتری
 
 
۱-۲. دکتری - ارشد
پرسشنامه طرح درخواست خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه .PDF 
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه .PDF 
فرم تمديد سنوات JPG
 
 
۱-۳. ارشد
 
 
۲. فرم‌های پژوهشی
فرم ارزيابی پيشنهاد طرح پژوهشی (Word)
 
 
۳. فرم‌های اداری
 
۴- فرم‌های آزمایشگاهی

 

​​​​​دستورالعمل‌ها ​​​​​​

دستورالعمل تهیه پایان‌نامه ۲۰۱۶ (Word)
دستورالعمل تهیه پایان‌نامه ۲۰۱۶ (PDF)