برنامه‌های دروس مقطع دکتری

 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/11/24 دریافت​​​​​​​
  2 آموزش زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/09/24 دریافت​​​​​​​
  3 ادبیات فرانسه ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1375/10/09 دریافت ​​​​​​​
  4 تاریخ ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1369/10/02 دریافت
  5 جامعه شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1378/04/20 دریافت
  6 زبان شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/02/01 دریافت ​​​​​​​
  7 علوم‌شناختی-زبان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/13 دریافت
  8 زبان و ادبیات عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1365/12/16 دریافت
  9 مترجمی زبان عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/16 دریافت
  10 زبان‌های باستانی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/08/13 دریافت
  11 زبان وادبيات فارسی ويژه غير فارسی زبانان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/02/15 دريافت
 • دانشکده حقوق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 حقوق بین الملل عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1375/02/16 دریافت ​​​​​​​
  2 حقوق خصوصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/02/05  دریافت
  3 حقوق عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1378/12/01 دریافت
  4 حقوق نفت و گاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/01/27 دریافت
  5 حقوق کیفری و جرم شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1373/07/17 دریافت
  6 حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/06/07 دریافت ​​​​​​​
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01  دریافت
  2 آموزش عالی - برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01 دریافت
  3 آموزش عالی​​​​​​​- برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01 دریافت
  4 آموزش عالی - فناوری اطلاع‌رسانی در آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/07/01 دریافت
  5 وانشناسی بالینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/1029 دریافت
  6 روانشناسی عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1367/03/07 دریافت
  7 علم اطلاعات و دانش‌شناسی-کتابخانه‌های عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376/04/22 دریافت
  8 روانشناسی تربیتی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  9 روانشناسی تربیتی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/11/28 دریافت
  10 روانشناسی سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1373/04/26 دریافت
  11 کتابداری و اطلاع‌رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/12/06 دریافت ​​​​​​​
  12 مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/12/06 دریافت ​​​​​​​
  13 برنامه‌ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/10/30 دریافت
  14 فلسفه تعلیم و تربیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384/03/25 دریافت
 • دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/06/14 دریافت
  2 علوم اقتصادی - اقتصاد بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/06/14 دریافت
  3 علوم اقتصادی - اقتصاد پولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/06/14 دریافت
  4 علوم سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/10/30 دریافت
  5 روابط بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/08/16 دریافت ​​​​​​​
 • پژوهشکده خانواده

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مطالعات زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/02 دریافت
 • پژوهشکده علوم شناختی و مغر

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم شناختی- روانشناسی-روانشناسی شناختی/شناخت اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/07/09

  دریافت

  2 علوم شناختی-روان شناسی شناختی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/01/26 دریافت ​​​​​​​
  3 علوم شناختی-توانبخشی شناختی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/06/07 دریافت
  4 علوم شناختی-مدلسازی شناختی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/03/21  دریافت
  5 علوم‌شناختی-زبان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/13 دریافت
  6 علوم‌شناختی- علوم اعصاب‌شناختی- مغز و شناخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/04/01 دریافت
 • دانشکده الهیات و ادیان

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مدرسی اخلاق اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1384/04/18 دریافت
  2 مدرسی مبانی نظری اسلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/09/30 دریافت
 • دانشکده مدیریت و حسابداری

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/04/24 دریافت
  2 مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/06/19 دریافت
  3 مدیریت دولتی - رفتار سازمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/06/19 دریافت
  4 مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/06/19 دریافت
  5 مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1374/06/19 دریافت
  6 مدیریت صنعتی - تولید و عملیات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/07/13 دریافت
  7 مالی - مهندسی مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/07/13 دریافت
  8 مدیریت فناوری اطلاعات ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/04/18 ​​​​​​​دریافت
  9 حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ​​​​​​​ 1394/11/17 دریافت
 • بنیاد  ایران‌شناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 ایران‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/02/10 دريافت
 • دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم شناختی- روانشناسی-روانشناسی شناختی/شناخت اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/07/09 دریافت
  2 علوم شناختی-روان شناسی شناختی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/01/26 دریافت ​​​​​​​
  3 علوم شناختی-توانبخشی شناختی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/06/07 دریافت
  4 علوم شناختی-مدلسازی شناختی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/03/21  دریافت
  5 علوم‌شناختی-زبان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/13 دریافت
  6 علوم‌شناختی- علوم اعصاب‌شناختی- مغز و شناخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/04/01 دریافت
 • پژوهشکده خانواده

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مطالعات زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/02 دریافت
 • دانشکده علوم زمین

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 آب و هواشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 ​​​​​​​دریافت
  2 ژئومورفولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  3 جغرافیای سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  4 جغرافیا و برنامه ریزی شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  5 جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 ​​​​​​​دریافت​​​​​​​
  6 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  7 علوم زمین-پترولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت ​​​​​​​
  8 علوم زمین-رسوب‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت ​​​​​​​
  9 علوم زمین-اقتصادی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/07/11 دریافت
  10 علوم زمین-تکتونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/14 دریافت
 • دانشکده علوم ریاضی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 ریاضی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت ​​​​​​​
  2 ریاضی-کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376/06/05 دریافت
  3 ریاضی محض- جبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/10/03 دریافت
  4 آموزش ریاضی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/11/18 دریافت
  5 آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1390/02/10 دریافت ​​​​​​​
  6 بیم‌سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/07/25 دریافت
  7 علوم كامپيوتر - محاسبات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/28/21 دریافت
  8 علوم كامپيوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/28/21 دریافت
  9 بیوانفورماتیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/12/13 دریافت
 • دانشکده فیزیک

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 فیزیک - اپتیک و لیزر ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  2 فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدانها ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  3 فیزیک - فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  4 فیزیک - فیزیک پلاسما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  5 فیزیک - فیزیک ماده چگال ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  6 فیزیک - گرانش و کیهان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
 • دانشکده علوم شیمی و نفت

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 شیمی تجزیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/11 دریافت ​​​​​​​
  2 شیمی فیزیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  1397/12/21

  دریافت
  3

  شیمی معدنی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/10/11 دریافت
  4

  شیمی پلیمر

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/06/03 دریافت
  5 شیمی آلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398.02.24 دریافت
 • دانشکده علوم و فناوری زیستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 زیست‌شناسی جانوری - فیزیولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
  2 زیست‌شناسی جانوری - بیوسیستماتیک  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت ​​​​​​​
  3 زیست‌شناسی گیاهی - سیستماتیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/07 دریافت ​​​​​​​
  4 زیست‌شناسی - سلولی تکوینی گیاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1376/11/19 دریافت ​​​​​​​
  5 بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
  6 زیست‌شناسی دریا - جانوران دریا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/10/23  دریافت ​​​​​​​
  7 میکروبیولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/09/07 دریافت
 • پژوهشکده علوم محیطی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 اگرواکولوژی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  2 علوم و مهندسی محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
 • پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 شیمی دارویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/02/23 دریافت
  2 فیتوشیمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1385/09/01 دریافت
 • پژوهشکده لیزر و پلاسما

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی پلاسما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1380/12/22 دریافت
  2 فوتونیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
 • دانشکده فناوری های نوین

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت
  2 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09​​​​​​​ دریافت
 • دانشکده مهندسی برق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 تحصیلات تکمیلی مهنسی برق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/10/11 دریافت
 • مهندسی عمران، آب و محیط زیست

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی عمران - زلزله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
  2 مهندسی عمران - ژئوتکنیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/12/09 دریافت ​​​​​​​
  3 مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1381/29/29 دریافت
  4 مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/03/26 دریافت ​​​​​​​
 • دانشکده مکانیک

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی مکانیک  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/09 دریافت ​​​​​​​
  2 مهندسی سیستم‌های انرژی- فناوری انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  3 مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/09/04 دریافت
  4 مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/11/29 دریافت
  5 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1401/02/20 دریافت
 • دانشکده مهندسی هسته ای

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی‌ هسته‌ای- پرتو پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/12/24 دریافت
  2 مهندسی‌ هسته‌ای- چرخه سوخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/16 دریافت
  3 مهندسی‌ هسته‌ای- کاربرد پرتوها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/16 ​​​​​​​دریافت
 • دانشکده معماری و شهرسازی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 معماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/05/24 دریافت
  2 مرمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/12/22 دریافت
  3 طراحی شهری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت ​​​​​​​
  4 شهرسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/24 دریافت
 • دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
  2 مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم‌‌های کامپیوتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
  3 مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/04/16 دریافت
  4 مهندسی فناوری اطلاعات- مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1386/10/22 دریافت
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
آرشیو برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی
فرم‌های برنامه‌ریزی درسی