مدیریت بهبود فرآيندهای آموزشی

راهنماها:

راهنمای تحصیل در دوره‌های فرعی
پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول نیم‌سال تحصیلی، در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
راهنمای ارائه درس
فرآيند ثبت‌نام گروهی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
پرسش‌های متداول راجع به سامانه جامع دانشگاهی گلستان (ویژه اعضای هیات‌علمی)
اطلاعات تماس:
ابراهیم عبدالهی درگاه
29902143