مزرعه تحقیقاتی

مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده با دو گلخانه مسقف و کنترل‌شونده و همچنین فضایی باز، مکان وسیع و مناسبی است برای:

۱. کشت گیاهان دارویی و بررسی‌های میدانی-آزمایشگاهی دانشجویان
۲. مطالعه ذخاير توارثی گونه‌های با ارزش و نادر دارويی به‌منظور برنامه‌ريزی در حفظ ژرم‌ پلاسم و ايجاد ارقام مرغوب
۳. اصلاح گياهان دارويی بومی ايران با استفاده از تکنيک‌های کلاسيک و روش‌های نوين بيوتکنولوژی
۴. مطالعه روش‌های کشت بافت و ريزازديادی گياهان دارويی و بهينه‌سازی شرايط توليد مواد دارويی آن‌ها در محيط‌های درون‌شيشه‌ای
۵. مطالعه گیاهان و میکروارگانیسم‌های مفید در کنترل زیستی آفات و بیماری‌های محصولات کشاورزی
Responsive Image
کشت کنترل‌شده
اول خرداد ۱۴۰۱
Responsive Image
گلخانه تحقیقاتی
Responsive Image
آبیاری قطره‌ای گیاهان
اول خرداد ۱۴۰۱