آیین‌نامه‌ها و فرم‌های آموزشی

برنامه‌های آموزشی:
تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۳
تقویم آموزشی نیم‌سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقویم تفصیلی نیم‌سال آموزشی اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقویم تفصیلی نیم‌سال آموزشی اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقویم تفصیلی نیم‌سال آموزشی دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقویم آموزشی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
تقویم تفصیلی نیم‌سال آموزشی اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
تقويم آموزشی نیم‌سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۶
تقويم آموزشی نیم‌سال اول ۱۳۹۷-۱۳۹۶
تقويم آموزشی نیم‌سال دوم ۱۳۹۷-۱۳۹۶
فرم‌های آموزشی مقطع دکتری:
درخواست مصاحبه دکتری
فرم جلسه آموزشی امتحان آزمون جامع
فرم جلسه آموزشی امتحان آزمون جامع
کاربرگ دستیار پژوهشی
فرم درخواست مجوز دفاع دکتری
فرم درخواست مجوز دفاع دکتری
گزارش پیشرفت تحصیلی
راهنمای فرایند همانندجو ویژه دانشجویان دکتری
فرم‌های آموزشی دکتری-ارشد
انتخاب استاد راهنما
انتخاب استاد راهنما
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه
فرم تغییر عنوان پایان‌نامه
تمدید سنوات ۱
تمدید سنوات ۱
فرم اعلاميه دفاع از پايان‌نامه ارشد و دکتری
فرم اعلاميه دفاع از پايان‌نامه ارشد و دکتری
فرم تسويه‌حساب دکتری و ارشد
فرم تسويه‌حساب دکتری و ارشد
فرم ثبت‌نام
فرم چکیده پایان‌نامه ارشد و دکتری به انگلیسی
فرم چکیده پایان‌نامه ارشد و دکتری به انگلیسی
فرم چکیده پایان‌نامه ارشد و دکتری به فارسی
فرم چکیده پایان‌نامه ارشد و دکتری به فارسی
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم درخواست مرخصی تحصیلی ارشد و دکتری
پرسشنامه طرح درخواست خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
فرم خرید ریزنمره در تمامی مقاطع
فرم تمديد سنوات
فرم تطبیق واحد دروس گذرانده شده در دانشگاه قبلی
راهنمای درخواست ثبت حذف اضطراری
راهنمای ثبت پروپوزال
راهنمای ثبت پایان‌نامه
فرم‌های آموزشی ارشد:
درخواست مجوز دفاع از تحصيلات تکميلی
درخواست مجوز دفاع از تحصيلات تکميلی
فرم آمادگی دفاع از پايان‌نامه
فرم آمادگی دفاع از پايان‌نامه
فرم ارزيابی پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم ارزيابی پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم درخواست استاد راهنما و تصويب پایان‌نامه
فرم درخواست تمديد سنوات کميسيون موارد خاص دانشگاه
فرم درخواست تمديد سنوات کميسيون موارد خاص دانشگاه
فرم دعوت‌نامه جهت دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم دعوت‌نامه جهت دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم صورت‌جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم صورت‌جلسه دفاع از پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
فرم_حذف_تکدرس مقطع کارشناسی‌ارشد
راهنمای فرایند همانندجو دانشجویان ارشد
فرم‌های پژوهشی
فرم ارزيابی پيشنهاد طرح پژوهشی
فرم‌های اداری
فرم درخواست مرخصی تحصیلی
فرم‌های آزمایشگاهی
فرم درخواست خريد مواد و تجهیزات
فرم درخواست خريد مواد و تجهیزات
فرم دریافت نمونه
فرم دریافت نمونه
دستورالعمل‌ها
دستورالعمل تهیه پایان‌نامه ۲۰۱۶
دستورالعمل تهیه پایان‌نامه ۲۰۱۶
اطلاعات تماس:
آقای دکتر علی سنبلی: 29904045
a-sonboli [at] sbu.ac.ir
خانم نظری: 29904041
z-nazari[at]
mail.sbu.ac.ir