آزمایشگاه‌های گروه کشاورزی

  • 1- آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی

  • 2- آزمایشگاه کشت بافت گیاهان دارویی

  • 3- آزمایشگاه کنترل بیولوژیک

  • 4- آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

  • 5- کلکسيون و بانک بذر گياهان دارویی

پیوندها:
آزمایشگاه‌های گروه فیتوشیمی
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی
آزمایشگاه‌های گروه شیمی دارویی
آزمایشگاه‌های گروه بیولوژی