ارتباط با معاونت

معاونت آموزشی: 29902110
مدیریت خدمات آموزشی: 22431855 (داخلی: 2212 و 2113)
مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی: 29902116 (داخلی: 2116)
مدیريت دفتر استعدادهای درخشان: 29902158 (داخلی: 2158 و 2135)
مدیریت دانشجویان غیر‌ایرانی: 22431585 (داخلی: 2761 و 2145)
معاونت آموزشی: edu [at] sbu.ac.ir
مدیریت خدمات آموزشی: m_jahanfar [at] sbu.ac.ir
مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی: o_noori [at] sbu.ac.ir
مدیريت دفتر استعدادهای درخشان: sbutalent [at] sbu.ac.ir
مدیریت دانشجویان غیر‌ایرانی: int.education[at] sbu.ac.ir
امور دانش‌آموختگان (مقیم ایران): fareghotahsilan [at] sbu.ac.ir
امور دانش‌آموختگان (خارج از کشور): Eam_education [at] sbu.ac.ir
کمیسیون موارد خاص: komision [at] sbu.ac.ir 
ثبت‌نام و امتحانات: sabtenam [at] sbu.ac.ir
آزمون و پذیرش: azmoon [at] sbu.ac.ir

آدرس: تهران، بزرگراه شهید‌ چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان آموزش، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دورنگار: 22431854
کدپستی: 1983969411