صفحه اصلی
وبینار روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.
  • 1500 مشاهدات

رویداد روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتـی، با هدف آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با  رشته‌ها و گروه های آموزشی زیر مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی، به‌صـورت مجـازی، با همـکاری معاونـت آموزشـی و روابط عمومی دانشکده،  دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶ بصورت مجازی برگزار شد.

برای دسترسی به وبینار روز باز دانشکده علوم ورزشی و تندرستی کلیک کنید. 

افزودن نظرات