کارشناسان پژوهشی 

کامله ثابتی 

تلفن تماس: 29905825 

22431952

ایمیل: 
Behnaz_sabeti@yahoo.com

زهرا محمدی 

تلفن تماس: 29905825 

22431952

ایمیل: za.mohamadi60@gmail.com


امور هیات علمی 


شرح وظایف کارشناسان پژوهشی 

 

 • -بررسی و امتیازدهی اعتبار ویژه پژوهشی در هر سال

 • -تهیه آمارهای پژوهشی

 • -کنفرانس های علمی

 • -فرصت مطالعاتی (اساتید و دانشجویان)

 • -طرح های موظف و غیر موظف درون سازمانی و برون سازمانی

 • - طرح های مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

 • -بررسی کفایت علمی رساله ها و دستاوردهای علمی دانشجویان مقطع دکتری

 • -بررسی و امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اساتید (مقالات، کتاب، کنفرانس ها، اختراعات، داوری ها ...)

 • -تشویق کتاب، مقالات 

 • - فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی

 • -فرصت های مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری

 • - پیگری داوری ترجمه ها و تالیف کتابهای دانشکده 

 • - همیار پژوهشی

 • - جذب پسا دکتری و پیگری آنها

 • - طرح های جایگزین سربازی 

 • - تهیه پیشنویس  نامه های  مربوط به 15 مورد بالا

 • -ارتقاء اساتید (از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استادی)

 • -تبدیل وضعیت اساتید (از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

 • -تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی در دو نوبت در سال 

 • -جذب ، انتقال و ماموریت اعضای هیأت علمی

 • - ترفیع پایه اعضای هیأت علمی در هر سال 

 • -کار با سامانه جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پیگیری و بارگذاری کلیه مستندات مربوط به جذب

 • - تسویه حساب آزمایشگاه

 • -جلسات پژوهشی (محتوای دستور جلسه و تهیه صورتجلسات)

 • - مسائل مالی پژوهشی

 • - قراردادهای پژوهشی 

 • - معرفی نامه دانشجویان به خارج دانشکد