سمت/مسئولیت نام و نام خانوادگی     تلفن تماس
مدیر آموزش  اعظم وحیدی نژاد 29905843
کارشناس گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی    حمید خردمند  29905844
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش شبنم سبلانی  29905845

کارشناس آموزش گروه کارشناسی 

مرجان تقوی  29905846
کارشناس دروس عمومی حمید خردمند  29905844