نشریه علمی

نشریه علمی اندیشه پویا

Responsive Image
نشریه اندیشه پویا مجوز خود را در تاریخ ۹۴/۶/۲۲ گرفته و شماره اول آن در سال تحصیلی 9۵-9۴ با چاپ رسیده است. در حال حاضر شماره دو نشریه در انجمن علمی سال 9۷-9۶ با مسئولیت دکتر علیرضا فارسی و سردبیری سحر خلیلی به چاپ رسیده است.
نام و نام خانوادگی مسئولیت در انجمن مسئولیت در نشریه
دکتر مصطفی زارعی استاد مشاور انجمن داور نشریه
پریسا نمازی دبیر انجمن ویراستاری
نرگس رحیمیان عضو همکار انجمن گرافیست و صفحه آرا
علی افروزه   نویسنده
مهشید نوروزیان   نویسنده