مدیر اجرایی دانشکده: سید محمدرضا موسوی 
نشانی پست الکترونیک: smr.moosavi57@gmail.com
شماره تماس: 29905858