فعالیت آموزشی انجمن

مقاله نویسی


مقاله نویسیISI

دومین کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی1396-1397 در روزیکشنبه ششم اسفند ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. در این کارگاه که با مدرسی دکتر حسن لویی دانشجوی پست دکترا فیزیولوژی ورزشی برگزار شد 20 نفر از  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کردند. در این کارگاه مطالبی مانند توضیحات و ضروریات نگارش مقالات ISI، نحوه نگارش و ویژگی های خاص این مقالات، نحوه ارسال و فاکتور های داوری مقاله بیان شد.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

کارگاه آموزشی


کارگاه آموزشی ایمنی و آتش نشانی در محیط های ورزشی

دومین کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روزسه شنبه چهاردهم آذرماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. در این کارگاه که با مدرسی آقای افشین سراجی آتش نشان و دانشجوی کارشناسی دانشکده تربیت بدنی برگزار شد 22 نفر از  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کردند. در این کارگاه مطالبی مانند آشنایی با انواع آتش سوزی و سوانحی که در محیط های بسته اتفاق می افتد و نحوه مواجهه با آن و خاموش کردن آتش، اقدامات پیشگیری از سوانح، آشنایی با انواع کپسول اطفای حریق و نکات ایمنی در مواجهه با آتش آموزش داده شد و در آخر کتابی با عنوان ایمن نامه به دانشجویان داده شد. 

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

کارگاه آموزشی احیای قلبی ریوی

اولین کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روز یکشنبه پنجم آذرماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. در این کارگاه که با مدرسی دکتر مصطفی زارعی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی برگزار شد 60 نفر از  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی شرکت کردند. در این کارگاه مطالبی مانند آشنایی با علایم حیاتی، آشنایی با علایم ایست قلبی، انجام مانور احیای قلبی ریوی و روش های باز کردن راه هوایی به صورت عملی و تئوری آموزش داده شد.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image