مدیر روابط عمومی دانشکده: دکتر مهدی قیطاسی                                  

استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش                        

نشانی پست الکترونیک: m_gheitasi@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905839