ارتباطات و همکاری های علمی

کارگاه +11 کودکان

Responsive Image

این کارگاه توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روز پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه در سالن کنفرانس و زمین چمن دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. کارگاه پیشگیری از آسیب های فوتبال با تاکید بر آموزش برنامه 11+ با حضور تقریبا 24 نفر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. با توجه به بروز بالای آسیب در فوتبال و حضور روز افزون علاقه مندان به این رشته ورزشی، پیشگیری و استفاده از برنامه های پیشگیری از آسیب در کلیه افراد فعال در فوتبال ضروری است و هر چه این مسئله در سنین پایین و کودکی انجام شود میزان آسیب و ضرری که به فرد و عوامل دخیل وارد می شود کمتر است بنابر این این کارگاه در دو بخش تئوری و علمی برگزار شد و شرکت کنندگان با میزان شیوع آسیب های فوتبال در کودکان، ریسک فاکتورهای آسیب های کودکان و برنامه های پیشگیری از آسیب های کودکان آشنا شدند. در بخش عملی نیز تمام شرکت کنندگان در زمین چمن تمرینات 11+ را اجرا کردند. در پایان نیز گواهی نامه شرکت به حاضران در کارگاه اهدا شد.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

کارگاه +11 داوران

Responsive Image
این کارگاه توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روز پنجشنبه سوم اسفند ماه در سالن کنفرانس و سالن دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. کارگاه پیشگیری از آسیب های فوتبال با تاکید بر آموزش برنامه 11+ با حضور تقریبا 20 نفر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. با توجه به بروز بالای آسیب در فوتبال و حضور روز افزون علاقه مندان به این رشته ورزشی، پیشگیری و استفاده از برنامه های پیشگیری از آسیب در کلیه افراد فعال در فوتبال ضروری است بازی فوتبال بدون وجود داوران بازی برگزار نخواهد شد و آمادگی داوران در طول بازی و عدم آسیب دیدگی آنان ضرورت دارد در نتیجه با استفاده از یک برنامه پیشگیری از آسیب متناسب با داوران میتوان از بروز آسیب در آنان جلوگیری کرد بنابر این این کارگاه در دو بخش تئوری و علمی برگزار شد و شرکت کنندگان با میزان شیوع آسیب های داوران، ریسک فاکتورهای آسیب های داوران و برنامه های پیشگیری از آسیب های داوران آشنا شدند. در بخش عملی نیز تمام شرکت کنندگان در زمین چمن تمرینات 11+ را اجرا کردند.  در پایان نیز گواهی نامه شرکت به حاضران در کارگاه اهدا شد.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

​برنامه گرم کردن +11

Responsive Image
سومین کارگاه آموزشی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روز پنجشنبه بیست و هشتم دی ماه در سالن کنفرانس و زمین چمن دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. کارگاه پیشگیری از آسیب های فوتبال با تاکید بر آموزش برنامه 11+ با حضور تقریبا 30 نفر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در افتتاحیه این کارگاه آقای دکتر توحید سیف رئیس کمیته پزشکی به بیان ضرورت همکاری فدراسیون فوتبال و دانشگاه های کشور اشاره کردند و برگزاری این کارگاه را در راستای پیوند این دوبخش دانستند. دکتر علیرضا فارسی رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی نیز اعلام آمادگی کردند به عنوان بازوی علمی فدراسیون فوتبال برای انتقال دانش به مربیان و مدیران فوتبال در برگزاری این کارگاه ها و دوره های آموزش همکاری لازم داشته باشند. در ادامه این کارگاه به مدرسی دکتر مصطفی زارعی در دو بخش تئوری و علمی برگزار شد و شرکت کنندگان با میزان شیوع آسیب های فوتبال، ریسک فاکتورهای آسیب های فوتبال و برنامه های پیشگیری از آسیب های فوتبال آشنا شدند. در بخش عملی نیز تمام شرکت کنندگان در زمین چمن تمرینات 11+ را اجرا کردند. در پایان نیز گواهی نامه شرکت به حاضران در کارگاه اهدا شد​.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

بازدید مدرسه پژوهش سرای شهید مطهریاز آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی

در این بازدید که در تاریخ دوازدهم دی ماه با حضور 30 نفر از دانش آموزان برگزار شد، دکتر شیخی مسئول آزمایشگاه دانشکده ابزار و وسائل آزمایشگاه تربیت بدنی از جمله دستگاه ایزوکنتیک بایودکس، دستگاه تعادل بایودکس، دوچرخه کارسنج، دستگاه عکس العمل، پرش سارجنت، دستگاه موشن( آنالیز حرکت) و وسایل آزمایشگاهی برای کار بر روی موش به بازدیدکنندگاه نشان و آموزش دادند و تعدادی از افراد با انجام تست ها به صورت عملی با دستگاه ها و آزمون های آزمایشگاهی آشنا شدند.
Responsive Image
Responsive Image