هفته نامۀ آئینه خرد- 1397

​​​​​​​

 ویژه نامۀ نوروزی آئینۀ خرد- شماره 47- بازه زمانی 18 الی 29 اسفند 97 ​

دریافت فایل​

​هفته نامه آئینه خرد- شماره 46- بازه زمانی 11 الی 18 اسفند 1397

​​دریافت فایل

​هفته نامه آئینه خرد- شماره 45- بازه زمانی 15 بهمن الی 11 اسفند 1397

​دریافت فایل

 

بهمن97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- بهمن97 منوی وب پارت 

 

​هفته نامه آئینه خرد- شماره 44- بازه زمانی 6 الی 15 بهمن 1397

دریافت فایل

هفته نامه آئینه خرد- شماره 43- بازه زمانی  22 دی الی 6 بهمن 1397​

دریافت فایل

 

دی 97

 	 آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- دی 97 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 42- بازه زمانی 15 الی 22 دی 1397​

دریافت فایل

هفته نامه آئینه خرد- شماره 41- بازه زمانی 24 آذر الی 15 دی  1397​​​​​​​​​​​

دریافت فایل

 

 آذر 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- آذر 97 منوی وب پارت 

 

​هفته نامه آئینه خرد- شماره  40- بازه زمانی 17 الی 24 آذر  1397​​​​​​​​​​​

دریافت فایل ​​

هفته‌نامه آئینه خرد- شماره 39- بازه زمانی 19 آبان الی 17 آذر 1397

دریافت فایل ​​

 

آبان 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- آبان 97 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 38- بازه زمانی 12 الی 19 آبان 1397​​​​​​​​​​​

دریافت فایل ​​​

​هفته نامه آئینه خرد- شماره 37 بازه زمانی 5 الی 12 آبان   1397​​​​​​​​​​

دریافت فایل ​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 36 بازه زمانی 14 مهر الی 5 آبان   1397​​​​​​​​​

دریافت فایل​​

 

 مهر 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- مهر 97 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 35 بازه زمانی هفتم الی 14 مهر  1397​​​​​​​​​

دریافت فایل​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 34 بازه زمانی یکم الی هفتم مهر  1397​​​​​​​​

دریافت فایل​

 

 شهریور 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی- شهریور 97 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 33 بازه زمانی 24 تا 31  شهریور  1397​​​​​​​​

دریافت فایل​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 32 بازه زمانی 17 تا 24  شهریور  1397​​​​​​​

دریافت فایل​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 31 بازه زمانی 27 مرداد تا 17 شهریور  1397​​​​​​

دریافت فایل

 

مرداد 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی-مرداد 1397 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 30 بازه زمانی 20 تا 27 مرداد  1397​​​​​​

دریافت فایل​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 29 بازه زمانی 13 تا 20 مرداد  1397​​​​​

دریافت فایل​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 28 بازه زمانی 30 تیر تا 13 مرداد  1397​​​​

دریافت فایل

 

تیر 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی-تیر 1397 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 27 بازه زمانی17 تا 30 تیر 1397​​​​

دریافت فایل


هفته نامه آئینه خرد- شماره 26 بازه زمانی 9 تا 17 تیر 1397​​​

دریافت فایل​


هفته نامه آئینه خرد- شماره 25 بازه زمانی 2 تا 9 تیر 1397​​​​​

دریافت فایل

 

خرداد 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی-خرداد 1397 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 24 بازه زمانی 27 خرداد تا 2 تیر 1397​​​

دریافت فایل​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 23 بازه زمانی 19 تا 27 خرداد 1397​​

دریافت فایل​​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 22 بازه زمانی 5 تا 19 خرداد 1397​

دریافت فایل​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 21 بازه زمانی 29 اردیبهشت تا 5 خرداد 1397​​

دریافت فایل

 

 

اردیبهشت 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی-اردیبهشت 1397 منوی وب پارت 

 

هفته نامه آئینه خرد- شماره 20 بازه زمانی 22 تا 29  اردیبهشت 1397​

دریافت فایل​​​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 19 بازه زمانی 15 تا 22  اردیبهشت 1397​

دریافت فایل​​​

هفته نامه آئینه خرد- شماره 18 بازه زمانی 26 فروردین تا 15 اردیبهشت 1397​

دریافت فایل​​

 

فروردین 97

آئینه خرد- خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی-فروردین  1397 منوی وب پارت 

 

 

​هفته نامه آئینه خرد- شماره 17 بازه زمانی 14 تا 26 فروردین 1397​​

دریافت فایل 


​​​​​​​


Responsive Image