صفحه اصلی
انتصاب سرپرست اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
  • 1147 مشاهدات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 15 تیر 1400، دکتر مسعود حجاریان، رئیس اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی دانشگاه را با حفط سمت به عنوان سرپرست اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان منصوب کرد.

افزودن نظرات