پژوهشی

گروه های پژوهشی پژوهشکده

 

 
گروه های پژوهشی پژوهشکده: 
 
 
 
1.    گروه پژوهشي نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
 
مأموریت:
 
اين گروه پژوهشي با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات امنيت و پايايي شبكه"، "آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات نظارت و مانيتورينگ شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات حفاظت شبكه" حوزه مطالعات و فناوري امنيت و حفاظت شبكه هاي برق و افزايش رؤيت¬پذيري آن را پوشش مي دهد.
 
2.     گروه پژوهشي برنامه ریزی و کنترل شبکه
 
مأموریت:
 
اين گروه پژوهشي با استفاده از سه آزمايشگاه تحقيقاتي تحت عناوين " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات برنامه ريزي و توسعه شبكه " ، " آزمايشگاه تحقيقاتي مطالعات بهره برداري و اتوماسيون شبكه" و " آزمايشگاه تحقيقاتي مديريت و اقتصاد در شبكه هاي برق " حوزه مطالعات و فناوري در مطالعات برنامه ريزي توسعه و مباحث مرتبط با بهره برداري شبكه هاي برق و در نهايت مديريت اين شبكه ها را پوشش مي¬دهد.
 
3.     گروه پژوهشي مخابرات و سیستم های ارتباطی
 
 مأموریت:
 
در این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات زیرساخت های مخابراتی و چگونگی نحوه اجرای آن ها "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به نحوه بکارگیری سیستم های نوین اندازه گیری و انتقال داده ها "و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات مربوط به امنیت سیستم های مخابراتی "، مباحث مخابراتی پایش و انتقال داده¬های شبکه ها به مراکز کنترل برای تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد.
 
4.    گروه پژوهشی تجدید ساختار
 
مأموریت:
 
این گروه پژوهشی با استفاده از سه آزمایشگاه تحقیقاتی تحت عناوین " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات تجدیدساختار صنعت برق "، " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات بازار برق" و " آزمایشگاه تحقیقاتی مطالعات و بررسی مقررات شرکت های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته "، حوزه مطالعات در زمینه تجدید ساختار شبکه برق کشور را پوشش می دهد.