پژوهشی

اهداف و برنامه های پژوهشکده

 اهداف و برنامه های پژوهشکده:
 
امروزه به دليل محدوديت سرمايه گذاري در توسعه شبكه هاي برق، استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت هاي انتقال موجود در شبكه تا نزديكي مرزهاي امنيتي اجتناب ناپذير گرديده است و بخصوص با ایجاد فضای رقابتی ناشی از راه اندازی بازارهای برق این امر بیش از پیش گردیده است؛ در عین حال همواره يكي از عوامل محدود كننده براي استفاده كامل از ظرفيت هاي موجود شبكه مسائل امنيتي و خطر خاموشي ها مي¬باشد.
 بنابراين حفظ و تأمين امنيت و کیفیت شبكه هاي برق و تجهیزات آن ها براي كاهش خطرات يكي از ضرورت هاي حياتي بوده كه مي بايد در فرآيند برنامه ريزي توسعه و بهره برداري شبكه سراسري برق كشور مورد توجه قرار گيرد. به منظور داشتن شبکه برق با اطمینان بالا، مطالعات گوناگون و پيچيده فراواني انجام مي شود.  مطالعات پايداري ديناميكي، مطالعاتي حفاظتي، مطالعات بهره برداري و کیفیت توان از مهم ترين مطالعات براي اين منظور مي باشند. پياده سازي دانش و بومي سازي تكنيك ها و روش هاي ارزیابی و ارتقاء امنيت و قابلیت اطمینان شبكه برق كشور بخصوص در فضای رقابتی بازار برق بسيار ضروري و حياتي مي باشند. در راستاي تحقق توانمندي هاي فوق در داخل كشور، ايجاد مركزي پژوهشی با تمركز بر حل مسائل و مشکلات شبكه هاي برق ضروري مي باشد.
هدف از ايجاد پژوهشكده شبكه هاي پخش انرژي مشاركت در جنبه هاي مختلف مطالعاتي و فن آوري در شبكه هاي برق و  پاسخ به  نيازمندي هاي تحقيقاتي کشور در اين حيطه مي باشد. در اين راستا چهار گروه چهار گروه پژوهشي "نظارت، امنيت و حفاظت شبكه"، "برنامه ریزی و کنترل شبکه" ، "مخابرات و سیستم های ارتباطی"  و "تجدید ساختار"  گستره عمده اي از اين نيازمندي ها را پوشش مي¬دهد.
اهداف و برنامه های هریک از گروهای پژوهشی به شرح زیر می¬باشد:
1- گروه پژوهشي نظارت، امنيت و حفاظت شبكه
1)       افزايش امنيت انرژي
2)       افزايش رويت پذيري شبكه
3)       شناسايي، امكان سنجي و ارائه روش هاي نوين حفاظت شبكه هاي برق
2- گروه پژوهشي برنامه ریزی و کنترل شبکه
1)       تدوين استانداردها و رويه هاي مطالعات برنامه ريزي شبكه هاي برق
2)       توسعه ابزارهاي محاسباتي و نرم‌افزارهاي كاربردي در زمينه طراحي و توسعه شبكه هاي برق
3)       مطالعه، امكان سنجي و توسعه تجهيزات نوين در برنامه ريزي شبكه هاي برق
4)       تدوين استانداردها و رويه هاي بهره برداري شبكه هاي برق
5)       افزايش بهره وري شبكه هاي برق
6)       افزايش بهره وري مديريت و كاركنان شركت هاي برق
7)       افزايش بهره وري تجهيزات و رويه هاي مديريتي آنها در شركت هاي برق
 
3- گروه پژوهشي مخابرات و سیستم های ارتباطی
1)    مطالعه و بررسی زیرساخت های مخابراتی، چگونگی نحوه اجرای آن ها در مراکز کنترل، نیروگاه ها و پست ها
2)    مطالعات مربوط به نحوه بکارگیری سیستم های نوین اندازه گیری و انتقال داده ها از قبیل PMUها در شبکه
3)    مطالعات مربوط به امنیت سیستم های مخابراتی
4)    برگزاری نشست ها و جلسات علمی به منظور تبادل اطلاعات مخابراتی و ارتباطی بین کارشناسان، نخبگان و اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد صنعت برق
4- گروه پژوهشی تجدید ساختار
1)    بررسی استراتژی های تجدیدساختار صنعت برق در کشور و مقایسه با کشورهای پیشرو
2)    بررسی مقررات شرکت های توزیع در محیط تجدیدساختار یافته، تعرفه ها و قیمت گذاری برق
3)    تدوین قوانین و رویه های بهره برداری و مدیریتی در سیستم تجدید ساختار یافته
4)    بررسی و مطالعه تامین زیرساخت های لازم و راه¬های ارتباطی بین شرکت کنندگان و نهادهای نظارتی در بازار برق ایران و بازارهای برق محلی